Et quanq quutn dicturus e ffct concurfus in audienda caufa ex omni grxcia fieri fo litos monumentis atticis atcp latinis mcmorix proditum fit.Attame hic ipfe huius cjuem modo diximus Ciceronis aures Pcrfacpe non implet.Der vorliegende Band greift diese beiden Stränge auf und stellt die Frage, was wir unter digitalen Netzwerkbedingungen (noch) unter Film verstehen, als Frage für und an die Film- und Medienwissenschaft und als Frage der Bildung.

X Mufcufcis cumculo fitfimilis: cjuo murus praefodftur: exquo & appel Jatur quafi murufculus: uel mufculi : utinquit Vcgetius rcna tus a marinis belluis n o men fibi uendicsnt: Nam cjuemadmodum illr cjuu rraincr es ft n t: tatnen balenisauxilium adminkulu^iugiter exhibem: itajfli cjuum fint machin* breuiores ucl deputatx turrib? turris dmbutatoria fme impedimento iungeretnr ad mururrn x Ilil th ,4 {$%& Aemilio Hannibafe. fare A fmio poffione fvrv cio Suetonio Opio lulto Caefarerprifcano philippo Amipatre ; An rieonotpifone plinio nalerfo Seneca:homero Xenophon e Euripi de Neuio Terentio platoe Archiloquo hieronvmo Gregorio Am hrcfso Athan^Go Auguftinouirgilio Nafone Eudoxo aichita ar chimede Scopina. De aftronomia uariacp perquirendor* fumrornm arfe fi qna efl: Fxauftoribus Lucano Ciceroneariftotefe homero hermcdoro: dione Macrobio Cenforino. Ffacco eudide focratico apputeio p Iatonico: Trifmegifro anneo floro amminiano Marcello Menan^ dro epicuro Bruto Ouidio apollineennio herodoto uirgilio Bero' foantipa^retachinapolo apoftofo lfaia firmianoaufcufhno ambro fio pacuuio act f 'o flacco Statioiuuenalefocrate democriro fauori' no dicearcoanafarcodemonafte demoflhene halicarnafio catce denforio. Manirjo Rubricae quartilibri T5efee;itus demedfcinci Pe 2;vmna(tica ecjueftrfcp exercitatione de ocio mifitan, Fxau&oribuscicerdecarcino Traecciohomero p*atone paradrc* fauorino demetrio piftaco draeone folone demade alexandro co mico Liuio fabio pictore Marone Lucano. C.eualgio Leuco iubba 1 heophrafto flacco floro feneca faluftio plinio cfaudio caefareherodoto.

Rubrica» quinti libri De qoadrupf ; ciuirtutum fpecie & earum diftributione cjuicjj J his beltorum ducesclariffimi habitifunt.

Veriim fi ab initio legerit perlegat quoq, & in legen do quac alibi norit:quum nihil fcribi omnino noua inquifitide pof fit minime taricj iniqua repudiet:fatifcp effe iudicet nd effe harc nec in compitis neque in tabernis litterarum ludi ualde protrita .

lllud deniquepeto ut non erudiendi oftentandif nouialiquid magif cj aiii LIBER reftaurandi gratfa quasdeperditaerantclarorumuirorum monn* mcnta quaft maiorum demonftratide ueft/gioium fcripta hax ex iftimentunatq?

Criminantur alii incdpofite eu loqui bi non modo tumidu led redundante in repetitione nimium deniqae atque uerbofu quu tamen mos fit ei protunda re^ fcientia fub breuitate uerbo^ tegere: Martianus Capella uitiofiffimu i clau fulis reperiri eu turbante numeros quada permixta contuiione di' cit.

Nonnulli quoque inter maximos uiros ta prodigioii extiterunt in quibus funt Gallus Afinius Caluus & Largius Licimus cuiusli ber in fugillationem eius atc| notam etia inuulgatus fertur intami LIBER \ titulo Gceromaftixutfcribere aufifint oratoremaximu impro prie atcp inconfulte locutum :quos itidem ut in oratione etia fua Va tiniusteftiseft ob infignem Knguae feftiuitatem confularem eum Scurram minus puduit appellare:quodcp magis mirabere tanta eft iudiciorutn uarietas.

Secuti furlt ifi hac cfef av hendi libidine Epicu^Metrodorus atque Hermacus fupradictcs quocpphilofophos lacerantes nec ullius magnitudini parcentcsaut glorix quando idem Epicurus rnirum in modum Platonem fpcr^ nit8ccontumeliofiffime Ariftotelem uexat aduerfus Tritamu ho minem in dicendi nitore tantummt ob diuinam eius eloquentiam Ariftoteles Theophraftum appellaret Scito fermone 8C Atticoiue nitur fcripfif Te etiam fccminam ac meretriculam quide.

Fuit 8c Ze Ccircunforani rabulac U Irent atque defacuiant:quo circa ledlorem etia humanitatis iure po' ftulo quifquis ille erit qui uiderit hacc ne iurgiis infectetur conterat uel deteftetur .

ftus &C algores tum etiam iti nera &C laborespacis 8C bellircaeterarucp artium 8c militarium ftipe diorumperpetiendos: idcirco natura uiros cj mulieres fecitaudaci ores quod neccfle effet foris 8c in aperto uitam tuentibus ncnuncj manu 8C uiribus iniuriam propulfare Huiufmodi autem homines aliis belli propulfatores 8C arma tenentestaliis cuftodes:aliifque mi Utesnotioriuocabulolibuitappellare^quofit ut hacc militarieres ad commoda ufee confecjuenda fccundum naturkm apudccctut Cure foiiatos conciliaqj hominum qux noftri homines ciuitate ap» pellant:honeftifftmis orta & procreata principiis ad falutem utilita temque hominibus tradita et conceffa uideatur.